REGULAMIN SKLEPU

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA
1. Regulamin Przewozu oraz Nabywania Biletów firmy moien! Piotr Kołtek vel. FLYtransfer.pl zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki:
2. Nabywania biletów za pośrednictwem serwisu dostępnego pod adresem flytransfer.pl, zwanego dalej „Serwisem”,
3. Przewozu osób i rzeczy organizowanego i nadzorowanego przez moien! Piotr Kołtek vel. FLYtransfer.pl z siedzibą przy 00-095 Warszawa, ul. Plac Bankowy 2, NIP: 8461597247 REGON: 380653667, zwaną w dalszej części Regulaminu FLYtransfer.pl.
4. Wszelkie informacje dotyczące warunków korzystania z Serwisu zostały opisane w Polityce Prywatności.

BILETY
1. FLYtransfer.pl zapewnia możliwość nabycia biletu za przewóz osób i rzeczy: – – za pośrednictwem Serwisu i strony internetowej www.flytransfer.pl
– w przypadku przedsiębiorców pozostających w stałej współpracy z flytransfer.pl, za pośrednictwem systemu udostępnionego przez flytransfer.pl,
– w przypadku przewozów w obrębie danego kraju poza Polską (przejazd wewnętrzny) poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta flytransfer.pl

2. FLYtransfer.pl zapewnia następujące formy płatności za bilety oraz opłat za przewóz osób i rzeczy:
– za pośrednictwem płatności internetowych,
– w przypadku przedsiębiorców pozostających w stałej współpracy z flytransfer.pl, za pośrednictwem przelewu bankowego,
– w przypadku Przejazdów Wewnętrznych za pośrednictwem przelewu bankowego.

W przypadku zakupu biletu za pośrednictwem Serwisu za chwilę zawarcia umowy przewozu uważa się otrzymanie przez kupującego/pasażera potwierdzenia zakupu biletu na adres e-mail wskazany podczas procedury zakupu lub przy rejestracji konta w Serwisie. Potwierdzenie zakupu biletu następuje po zaksięgowaniu opłaty przez flytransfer.pl. Czas zaksięgowania płatności jest zależny od terminów obsługi organizacji płatniczej/banku i może różnić się dla poszczególnych dostawców takich usług.

3. W przypadku chęci skorzystania z Przejazdu Wewnętrznego należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta FLYtransfer.pl w celu weryfikacji możliwości realizacji przewozu.

REALIZACJA PRZEWOZU
1. Biuro Obsługi Klienta po pozytywnej weryfikacji możliwości realizacji przewozu informuje Klienta o cenie biletu, miejscu i godzinie odjazdu oraz innych warunkach przewozu,
2. Warunkiem realizacji przewozu jest dokonanie zapłaty za bilet z góry, na rachunek bankowy wskazany przez flytransfer.pl,
3. Do biletów na Przejazdy Wewnętrzne mają zastosowanie reguły dotyczące anulowania biletów wskazane w punkcie 10. poniżej.
4. Dokonanie zakupu biletu i zawarcie umowy przewozu oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptację bez uwag.
5. Bilet w formie elektronicznej jest przesyłany na adres e-mail kupującego i musi być okazany kierowcy w formie elektronicznej lub w formie wydruku.
6. Bilet jest dokumentem imiennym i nie może być odstąpiony innej osobie.
7. Bilet jest sprzedawany bez przydziału określonego numeru miejsca w pojeździe.
8. Cena biletów i opłaty za przewóz rzeczy określone są w aktualnym cenniku znajdującym się w Serwisie.
9. Pasażer ma możliwość zmiany lub anulowania biletu za pośrednictwem BOK “Biuro Obsługi Klienta FLYtransfer.pl” na następujących warunkach:
10. A. W przypadku zwrotu pieniędzy (anulowanie biletu):
1. Powyżej (lub równo) 72 godziny, dokonujemy potrącenia 10% wartości opłaty, pozostałą kwotę zwracamy.
2. Powyżej (lub równo) 24 godzin dokonujemy potrącenia 25% wartości opłaty, pozostałą kwotę zwracamy.
3. Poniżej 24 godzin dokonujemy potracenia 100% wartości opłaty.
4. W przypadku niewykorzystania przez Pasażera biletu (nie stawienia się Pasażera w miejscu odjazdu w terminie wskazanym w §4 ust.1) FLYtransfer.pl może potrącić opłatę serwisową w wysokości 99% wartości ceny pierwotnego biletu.
B. W przypadku zmiany terminu wyjazdu (zmiana biletu):
5. powyżej (lub równo) 72 godzin przed planowym rozpoczęciem przewozu możliwość zmiany terminu wyjazdu – bez dodatkowych kosztów (może wystąpić dopłata, jeżeli bilety w zmienionym terminie będą droższe)
6. poniżej 72 godzin ale powyżej (lub równo) 24h przed planowanym rozpoczęciem przewozu zmiana terminu jest możliwa i oznacza:
– pierwsza zmiana terminu rezerwacji jest bez opłat
– druga zmiana terminu rezerwacji oznacza dopłatę w wysokości 50 % pierwotnej ceny biletu
– trzecia zmiana terminu rezerwacji oznacza dopłatę w wysokości 70 % ceny pierwotnej biletu
7. każda kolejna zmiana terminu rezerwacji skutkuje wykupienie pełnopłatnej rezerwacji

C. W przypadku zwrotu pieniędzy (anulowanie biletu)

GWARANCJA ZWROTU KOSZTÓW REZERWACJI:
8. powyżej (lub równo) 24 godzin przed planowanym wyjazdem, dokonujemy zwrotu w wysokości 100% wartości zakupionego biletu
9. poniżej 24 godzin przed planowanym wyjazdem nie dokonujemy zwrotów
10. W przypadku niewykorzystania przez Pasażera biletu (nie stawienia się Pasażera w miejscu odjazdu w terminie wskazanym w §4 ust.1) FLYtransfer.pl może potrącić opłatę serwisową w wysokości 99% wartości ceny pierwotnego biletu.
11. Zmiana biletu/terminu wyjazdu przez pasażera w terminie krótszym niż 48 godzin przed planowanym rozpoczęciem przewozu nie jest możliwa.
12. FLYtransfer.pl wystawia faktury VAT w związku ze sprzedażą biletów, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatku od towarów i usług, dla każdej transakcji. W przypadku nabywcy biletu niebędącego przedsiębiorcą (nie posługującego się numerem NIP), jest wystawiana faktura imienna. Niezależnie od formy składania zamówienia (za pośrednictwem serwisu internetowego, telefonicznie czy też osobiście), nabywca jest zobowiązany do określenia już na etapie składania zamówienia, czy oczekuje faktury jako przedsiębiorca (tj. podając numer NIP i pozostałe niezbędne dane), czy też faktury imiennej. Nie ma możliwości zmiany rodzaju faktury (tj. z faktury imiennej na fakturę dla przedsiębiorcy) po złożeniu zamówienia.
13. Faktury, duplikaty faktur oraz faktury korygujące są wystawiane i dostarczane w formie elektronicznej. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu oznacza akceptację stosowania faktur elektronicznych (w tym duplikatów i faktur korygujących).
14. W przypadku wystawienia faktury korygującej, w tym w szczególności w przypadku zwrotu należności, pasażer zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić otrzymanie faktury korygującej poprzez odesłanie podpisanej kopii tej faktury do FLYtransfer.pl. Przekazanie kwoty zwrotu będzie możliwe wyłącznie po podpisaniu faktury korygującej i dostarczeniu jej do FLYtransfer.pl

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU
1. FLYtransfer.pl zastrzega sobie prawo do decyzji o wyborze pojazdu jakim będzie wykonywać przewóz.
2. FLYtransfer.pl nie gwarantuje realizacji całej trasy przewozu jednym pojazdem. Możliwe są zmiany pojazdu w trakcie realizacji przewozu.
3. Godziny planowanych przyjazdów i odjazdów mogą ulec zmianie. Pasażer zostanie niezwłocznie poinformowany o takiej zmianie wiadomością SMS, drogą e-mail bądź telefonicznie.
4. FLYtransfer.pl zastrzega sobie możliwość modyfikacji trasy przejazdu.
5. FLYtransfer.pl ma prawo powierzenia wykonania części lub całości przewozu podwykonawcom. W przypadku ustanowienia podwykonawców, Przewoźnik odpowiada za działanie bądź zaniechanie podwykonawców jak za działanie bądź zaniechanie własne, wyłącznie w zakresie dotyczącym realizacji przewozu.
6. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń siły wyższej takich jak np.: zamknięcie granic, działanie żywiołów, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, ani wynikających z nich dalszych skutków.
7. W przypadku wystąpienia opóźnienia przewozu o czas przekraczający 6 godzin pasażerowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości 50% ceny biletu.

PRZEWÓZ OSÓB
1. Pasażer zobowiązuje się przybyć w miejsce, z którego odjeżdża pojazd, co najmniej 15 minut przed planowanym odjazdem.
2. Czas oczekiwania Kierowcy na Klienta pod wskazanym adresem zamieszkania to maksymalnie 10 minut od momentu przyjazdu pojazdu.
3. Pasażer powinien zająć dowolne miejsce w pojeździe, co najmniej 5 minut przed planowanym odjazdem.
4. Przewoźnik nie będzie oczekiwał na pasażerów nie stosujących się do wyżej wymienionych postanowień. Powyższe dotyczy zarówno przystanku początkowego, przystanków pośrednich i postojów na trasie przejazdu oraz postoju w miejscu przesiadki do innego pojazdu. Brak obecności pasażera w chwili odjazdu traktowany jest jako rezygnacja z przejazdu.
5. Obsługa pojazdu i kierowcy fabisiakprzewozy.pl mogą wydawać wskazówki, uwagi oraz polecenia mające na celu zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów, prawidłowe wykonywanie przewozu oraz egzekwowanie postanowień Regulaminu.
6. Pasażerowie zobowiązani są podporządkować się wskazówkom, uwagom oraz poleceniom osób, o których mowa w ustępie 6.
7. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach, stacjach lub punktach wyznaczonych do tego przez kierowcę, po wcześniejszym upewnieniu się co do bezpieczeństwa zatrzymania pojazdu w miejscu do tego przeznaczonym.
8. Pasażerowie są zobowiązani do zapinania pasów bezpieczeństwa.
9. Pierwszeństwo przed wsiadającymi mają osoby opuszczające pojazd.
10. Zabrania się wsiadania i wysiadania z pojazdu:
– podczas ruchu pojazdu,
– przed całkowitym otwarciem drzwi pojazdu,
– po sygnale kierowcy przewoźnika oznaczającym zamknięcie drzwi lub odjazd pojazdu.
11. Pasażerowie zobowiązani są opuścić pojazd na ostatnim przystanku, stacji lub miejscu do tego przeznaczonym na trasie:
1. gdy jest to wyznaczony przystanek lub stacja dla wysiadających,
2. gdy FLYtransfer.pl zakończył obsługę przewozu danej trasy,
3. gdy zachodzi uzasadniona konieczność dokonania czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy, na wyraźne polecenie obsługi pojazdu lub kierowcy.
12. W przypadku postoju na stacjach paliw, lub innym miejscu zatrzymania każdorazowo pasażer zobowiązany jest poinformować kierowcę o swoim oddaleniu się od pojazdu oraz powrócić do pojazdu w czasie określonym przez kierowcę.
13. Pasażer zobowiązany jest spełniać wszelkie wymagania dotyczące podróży, tj. ważne dokumenty wyjazdowe, wjazdowe i inne uprawniające do odbycia podróży i przekroczenia granicy, w tym: dowód osobisty lub paszport, a także wymagane wizy.
14. Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak tych dokumentów. FLYtransfer.pl zastrzega sobie prawo odmowy przewozu osoby, która nie posiada ważnego dokumentu podróży i/lub wizy wymaganych do przekroczenia granic.
15. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone FLYtransfer.pl (w szczególności za zniszczenie wyposażenia pojazdu) i/lub innym pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.
16. Pasażer, który zanieczyszcza pojazd jest zobowiązany do zapłaty na rzecz FLYtransfer.pl kwoty stanowiącej równowartość kosztów koniecznych do całkowitego naprawienia szkody. Gdy następstwem działań lub zaniechań pasażera jest wyłączenie pojazdu z eksploatacji, pasażer zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz FLYtransfer.pl kary umownej w wysokości 500,00 PLN za każdy dzień wyłączenia pojazdu z eksploatacji. Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
17. W pojazdach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających, a także palenie tytoniu, e-papierosów i innych wyrobów tytoniowych. Na pokład naszego pojazdu nie będą zabierane osoby, których zachowanie wskazuje na wcześniejsze spożycie alkoholu.
18. Kierowca nie ma obowiązku przeprowadzenia badania alkomatem u Pasażera, którego stan wskazuje na spożycie alkoholu. Kierowca nie ma również obowiązku wezwania policji lub dowiezienia Klienta na najbliższy posterunek policji w celu odbycia badania alkomatem.
19. Pasażer, którego jakiekolwiek zachowanie, w tym stan nietrzeźwości, odurzenia lub brak higieny osobistej zakłóca komfort, zagraża bezpieczeństwu i porządkowi pozostałych pasażerów zostanie niezwłocznie usunięty z pojazdu w miejscu do tego przeznaczonym.
20. Decyzję o usunięciu pasażera z pojazdu podejmuje kierowca. Pasażerowi usuniętemu z pojazdu ze względu na naruszanie Regulaminu nie przysługuje zwrot kosztów biletu.
21. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu pasażera w pojeździe. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody pasażera powstałe poza pojazdem, nie są objęte wspomnianym ubezpieczeniem.

PRZEWÓZ DZIECI I OSÓB MAŁOLETNICH
1. Dzieci i osoby małoletnie poniżej 12 roku życia mogą być przewożone na trasach krajowych i międzynarodowych wyłącznie, jeśli podczas podróży towarzyszy im osoba dorosła, która jest prawnym opiekunem lub posiada stosowne oświadczenie od opiekuna prawnego.
2. Dzieci i osoby małoletnie, bez względu na wiek, mogą podróżować wyłącznie na podstawie aktualnych dokumentów, uprawniających do przekroczenia granicy (dowód osobisty, paszport, wizy).
3. Małoletni pomiędzy 12 a 18 rokiem życia mogą podróżować samodzielnie, pod warunkiem posiadania druku „Oświadczenie o przewozie osoby małoletniej”, wypełnionego przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka. Druk ten powinien zostać wypełniony i podpisany w momencie odprawy biletowej, a następnie przekazany obsłudze przed zajęciem miejsca w pojeździe. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna, nie ponosi również odpowiedzialności, gdy znajdują się one poza pojazdem.
Pobierz oświadczenie dla osoby niepełnoletniej, podróżującej bez opiekuna
4. Dzieci poniżej 150 cm wzrostu są przewożone zgodnie z zasadami właściwymi warunkami technicznymi określonymi w przepisach Unii Europejskiej dotyczących urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojeździe. Klient zobowiązany jest do posiadania we własnym zakresie urządzenia przytrzymującego dziecko w pojeździe (fotelik, podkładka).

PRZEWÓZ MIĘDZYNARODOWY
1. W przypadku przejazdów obejmujących przekraczanie granicy pasażer jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich ustaw i przepisów dotyczących dokumentów i dowodów tożsamości wymaganych podczas przekraczania granicy, a także przepisów dotyczących wiz, dewiz, cła. FLYtransfer.pl nie odpowiada za konsekwencje niestosowania się przez pasażera do tych przepisów, również jeśli te przepisy zostaną zmienione po rezerwacji.
2. W przypadku przejazdów obejmujących przekroczenie granicy każdy pasażer jest odpowiedzialny za posiadanie wszystkich koniecznych dokumentów podróży oraz przestrzegania przepisów kraju, do którego chce przyjechać lub przez który chce przejechać. (Ogólna zasada: dowód osobisty dla obywateli Unii Europejskiej, i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, paszport dla obywateli innych krajów).
3. Każdy pasażer, który podróżuje za granicę lub przyjeżdża z zagranicy, musi przed każdą podróżą okazać kierowcy lub pracownikowi obsługi ważny dowód tożsamości lub dokument potwierdzający jego tożsamość. Kierowca lub pracownik obsługi sprawdza pod kątem zgodności informacje zawarte w dokumencie tożsamości oraz bilet okazany przez pasażera.
4. FLYtransfer.pl zastrzega sobie prawo do odmowy zabrania na pokład pasażera, który nie może okazać wymaganych podróżą dokumentów, w tym dokumentów tożsamości.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 i 4, FLYtransfer.pl nie zwraca ceny biletu ani nie wypłaca odszkodowania w innej formie.
6. Pasażer zobowiązuje się do przewożenia wyłącznie towarów bezcłowych w odniesieniu do ich ilości oraz rodzaju.

PRZEWÓZ BAGAŻU
1. Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym lub miejscu przeznaczonym do przewozu powinna być opisana imieniem i nazwiskiem oraz adresem i numerem telefonu pasażera. Obowiązek oznaczenia bagażu w sposób wskazany powyżej obciąża pasażera. Bagaż powinien być odebrany przez pasażera z chwilą zakończenia przez niego podróży.
2. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu w tym 1 sztuki bagażu podręcznego (torba na laptopa lub plecak podręczny lub torebka damska) która zmieści się bezpośrednio pod siedzeniem pasażera oraz 1 sztuki bagażu podstawowego o łącznej wadze nieprzekraczającej 20 kg. Bagażem podstawowym w szczególności może być: walizka, torba podróżna lub plecak podróżny o wadze do 20 kg – bagaż ten przewożony jest w luku bagażowym.
3. Bagaż podręczny powinien mieć wymiary pozwalające na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem lub na półce znajdującej się bezpośrednio nad fotelem pasażera. Bagaż podręczny nie powinien utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom.
4. Suma wymiarów każdego z bagaży podstawowych oraz dodatkowych nie może przekraczać 165 cm (szerokość + wysokość + głębokość). Maksymalna waga pojedynczego bagażu przekazywanego do luku bagażowego lub do miejsca przeznaczonego do przewozu nie może przewyższyć 20 kg.
5. Bagaż podstawowy, przekraczający wskazane limity, a także bagaż dodatkowy może być przewieziony tylko wtedy, gdy pozwoli na to miejsce w luku bagażowym lub miejscu do tego wyznaczonym oraz za dodatkową opłatą. Przyjmuje się, że odpłatna dodatkowa torba (nadbagaż) posiada maksymalną wagę do 20 kg.
6. FLYtransfer.pl ma prawo odmówić zabrania bagażu jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w Regulaminie.
7. Odpowiedzialność FLYtransfer.pl za bagaż przewożony w lukach bagażowych lub w miejscu przeznaczonym do przewozu jest ograniczona do kwoty 150 zł.
8. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty osobiste i bagaż podręczny znajdujący się poza lukiem bagażowym i będący pod bezpośrednią opieką pasażera chyba, że szkoda powstała z jego winy.
9. Zapomniane lub z innych powodów pozostawione przedmioty w pojeździe przewoźnika nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością przewoźnika. Jeśli tak owe przedmioty zostają odnalezione przez obsługę pojazdu będą przechowywane przez fabisiakprzewozy.pl przez okres 7 dni od dnia dostarczenia ich do głównej siedziby firmy a w czasie pandemii koronawirusa będą natychmiast utylizowane.
10. Ze względu na czas podróży i specyfikę przewozu bagaży w pojazdach, przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za przewóz w bagażu podstawowym i dodatkowym przedmiotów łatwo tłukących i łatwo psujących się oraz komputerów w tym laptopów, aparatów fotograficznych i innych urządzeń elektronicznych, a także pieniędzy, biżuterii, wyrobów ze złota i srebra, weksli, papierów wartościowych, dokumentów handlowych, paszportów i innych dokumentów, substancji płynnych, a także lekarstw wymagających przechowywania w niskiej temperaturze.
11. Wszelkie przedmioty wymienione w ustępie 10 muszą być przewożone w bagażu podręcznym pod wyłącznym nadzorem i odpowiedzialnością pasażera i na jego ryzyko.

PRZEWÓZ RZECZY
1. FLYtransfer.pl oferuje możliwość przewozu rzeczy (przewóz przesyłek trasą przewozu).
2. FLYtransfer.pl nie przyjmuje do przewozu przesyłek zawierających alkohol, papierosów i wyrobów tytoniowych, gotówkę, papiery wartościowe itp., przedmioty wartościowe, broń i amunicję, artykuły szybko psujące się lub wymagające specjalnych warunków przewozu, zwierzęta, szczątki ludzkie i zwierzęce, narkotyki i substancje psychotropowe, towary chemicznie i biologicznie aktywne leki wymagające specjalnych warunków przewozu, inne rzeczy które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób mających z nimi styczność i inne, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
3. Osoba zlecająca przewóz rzeczy jest zobowiązana do odpowiedniego zabezpieczenia paczki przed jej uszkodzeniem lub zniszczeniem. FLYtransfer.pl nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wynikające z jej niewłaściwego zabezpieczenia.
4. Osoba zlecająca przewóz rzeczy jest zobowiązana do podania dokładnych danych osoby, która dokona odbioru rzeczy w miejscu zakończenia przewozu. Dane powinny zawierać co najmniej: imię i nazwisko, numer telefonu, miejsce nadania i odbioru przesyłki.
5. Przesyłki podlegające przewozowi przez FLYtransfer.pl mogą mieć maksymalne wymiary 120 cm (szerokość + wysokość + głębokość), a ich waga nie może przekraczać 20 kg. Przesyłki niespełniające powyższych parametrów nie będą podlegały przewozowi.
6. W uzasadnionych przypadkach kierowca jest uprawniony do otworzenia przesyłki i sprawdzenia czy nie zawiera ona rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie przepisów prawa. W przypadku stwierdzenia nadania przesyłki zawierającej rzeczy, których przewóz jest zabroniony, przesyłka zostanie zwrócona osobie zlecającej przewóz. Opłata za przewóz takiej przesyłki nie podlega zwrotowi.
7. W przypadku braku dokonania odbioru przez adresata przesyłki, kierowca zostawia przesyłkę w pojeździe i zostanie ona zwrócona do FLYtransfer.pl zgodnie z rozkładem jazdy danego pojazdu i utylizowana.
8. Odpowiedzialność FLYtransfer.pl za zagubienie lub zniszczenie przewożonej rzeczy jest ograniczona do kwoty 150 zł.
9. Rzeczy nieodebrane nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością FLYtransfer.pl, natomiast będą przechowywane przez FLYtransfer.pl przez okres 7 dni od momentu dostarczenia ich do głównej siedziby biura a w okresie pandemii koronawirusa będą natychmiast utylizowane.

PRZEWÓZ ZWIERZĄT
1. Podróżny może przewieźć pod swoją opieką za opłatą w wysokości 50% ceny biletu, zwierzę futerkowe takie jak kot, pies waga do 15kg, świńska morska, chomik, królik miniaturka jeżeli nie jest one uciążliwe dla pozostałych pasażerów.
2. Przewożone zwierzę powinno być umieszczone w odpowiednim pojemniku przeznaczonym do podróży zabezpieczających przed wyrządzeniem szkody pasażerom lub mieniu fabisiakprzewozy.pl i znajdować się przy na siedzeniu przy właścicielu.
3. Rozmiar pojemnika transportowego musi być dostosowany do wielkości zwierzęcia, nie może jednak przekraczać rozmiarów: wysokość 24 cm, głębokość 28 cm, szerokość 46 cm.
4. Podczas przewozu zwierzęta powinny pozostawać w pojemnikach, w których zostały umieszczone.
5. Podczas przewozu osoba przewożąca zwierzę musi posiadać następujące dokumenty, które zobowiązana jest okazać na żądanie kierowcy:
6. w przypadku przekroczenia granicy – ważny dokument umożliwiający przekroczenie granicy przez zwierzę
7. posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu zwierzęcia przeciwko wściekliźnie.
8. posiadać aktualne i ważne badania weterynaryjne zwierzęcia
9. Osoba z niepełnosprawnością lub osoba o ograniczonej sprawności ruchowej może przewieźć pod swoją opieką psa asystującego. Osoba ta musi posiadać podczas przewozu następujące dokumenty, które zobowiązana jest okazać na żądanie kierowcy:
10. certyfikat potwierdzający status psa asystującego,
11. aktualne świadectwo szczepienia psa asystującego,
12. posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie.
13. Pies asystujący powinien być wyposażony w uprząż, ze względów bezpieczeństwa i komfortu pozostałych pasażerów powinien mieć założony kaganiec i powinien być prowadzony na smyczy.
14. Przewoźnik może odmówić przewozu zwierzęcia, jeżeli uzna, że stanowi ono zagrożenie dla pozostałych pasażerów.

SKARGI I REKLAMACJE

1. Pasażer może składać skargi, reklamacje i wnioski w formie pisemnej na adres:
moien! Piotr Kołtek, 00-095 Warszawa, Pl. Bankowy 2 listem poleconym, drogą elektroniczną na wskazany adres: rezerwacja@flytransfer.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie nie później niż w ciągu 1 miesiąca od zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji (np. zrealizowania przewozu).

2. Reklamacja powinna zawierać:

1. Imię, nazwisko oraz adres pasażera
2. uzasadnienie reklamacji;
3. kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego);
4. numer rachunku bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności;
5. podpis uprawnionego lub podróżnego – w przypadku reklamacji wnoszonej w formie pisemnej.
3. Do reklamacji należy dołączyć bilet lub jego kopię (skan), a w przypadku zakupu biletu w formie elektronicznej – potwierdzenie jego zakupu.
4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji w przypadku uszkodzonego lub zagubionego bagażu jest otrzymanie pisemnego potwierdzenia uszkodzonego lub zagubionego bagażu przez obsługę pojazdu na bilecie pasażera lub w odrębnym dokumencie.
5. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera elementów wskazanych w ust 2-4 powyżej, Przewoźnik wezwie składającego reklamację do uzupełnienia reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania wezwania.
6. Biuro Obsługi Klienta Przewoźnika rozpatrzy skargę w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, następnie skarżący zostanie powiadomiony o jej rozpatrzeniu zgodnie z trybem jej wniesienia.
7. Pozytywnie rozpatrzone reklamacje dotyczące zwrotów kosztów będą realizowane przez dział księgowości w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Klienta decyzji.
8. Warunki składania i szczegółowy tryb rozpatrywania reklamacji regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

ODSTĄPIENIE PRZEWOŹNIKA OD PRZEWOZU

1. FLYtransfer.pl (przewoźnik) może odstąpić od realizacji przewozu w każdej chwili, jeżeli okoliczności sprawią, że nie można było zapobiec ani uniknąć zdarzeń spowodowanych siłą wyższą (warunki atmosferyczne, zakazy ruchu, inne nagłe uwarunkowania polityczno-gospodarcze).
2. Przewoźnik może odstąpić od przewozu w przypadku braku obecności Klienta 10 min przed ustaloną godziną przewozu przy jednoczesnym braku kontaktu e-mailowego/telefonicznego z Klientem.
3. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zmiany godzin transferów z lotniska i do lotniska.
4. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odwołania kursu bez podania przyczyny minimum 24h przed planowanym odjazdem. Klient w tej sytuacji ma prawo do zwrotu 100% wartości biletu poprzez Biuro Obsługi Klienta rezerwacja@flytransfer.pl
5. Przewoźnik może odstąpić od przewozu jeżeli pasażer, nie zastosował się do przepisów przewozowych lub ze względu na przedmiot przewozu nie ma możliwości jego wykonania przy użyciu środków i urządzeń transportowych, czego pasażer, nie zgłosił wcześniej, tzn. przy dokonywaniu rezerwacji.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

1. Przewoźnik odpowiada za szkodę, która powstała w wyniku opóźnionego przejazdu jeżeli szkoda ta wynikła z winy umyślnej Przewoźnika lub jego rażącego niedbalstwa.
2. Za rzeczy, które są przewożone przez Pasażera, Przewoźnik ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie jeżeli szkoda powstała z jego winy.
3. Przewoźnik odpowiada za przewożone rzeczy przez Pasażera, jeżeli osoba podróżna umieści je, bez możliwości sprawowania nad nim stałego nadzoru w miejscu, które zostało wskazane przez FLYtranfer.pl

Operatorem przewozów jak i sprzedaży biletów jest:
FLYTRANSFER.PL
by
moien! Piotr Kołtek vel. FLYtransfer.pl

00-095 Warszawa,
Plac Bankowy 2

biuro@moien.biz
www.moien.biz

Go Top